Privacyverklaring, Auteurs-en Portretrecht

Privacyverklaring

Beschrijving van privacy persoonsgegevens met in achtneming van de richtlijn AVG van 25 mei 2018

Fotoclub het BeeldCollectief West-Brabant, afgekort BCWB, kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website van BCWB.
BCWB kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

BCWB is aangesloten bij de Fotobond en deelt uit hoofde van een statutaire verplichting persoonsgegevens met de Afdeling West-Brabant en de Fotobond via de Fotobond-website. Het privacyreglement van de Fotobond is hierop van toepassing. BCBW heeft hierop geen invloed. Voor details hierover wordt verwezen naar de privacyverklaring van de Fotobond, Afdeling West-Brabant.

BCWB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Activiteiten die, gelet op de doelstelling van onze fotoclub, gebruikelijk zijn, zoals inschrijving voor cursussen en wedstrijden;
 • Het beschikbaar stellen aan de leden van een ledenlijst;
 • Het verzenden van informatie aan geïnteresseerden en leden over activiteiten en diensten van BCWB;
 • Het doorsturen van informatie aan leden over activiteiten en diensten van derden zonder commerciële doelstellingen;
 • Het afhandelen van de contributie;
 • Interne communicatie;
 • Om te reageren op een vraag of een verzoek om informatie of documentatie
 • In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Persoonsgegevens van leden worden uitsluitend verkregen van de betrokkene zelf: rechtstreeks of via de website van de Fotobond na registratie door de betrokkene.

BCWB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

BCWB verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Website van BCWB bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen die BCWB zelf organiseert of aan deelneemt. De fotoclub maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de eigenaar.

Op de website van BCWB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BCWB gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@beeldcollectiefwestbrabant.nl .
BCWB zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BCWB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BCWB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De gegevens worden bewaard op een PC/laptop met inlog/wachtwoord, virusscanner en firewall bij de secretaris en penningmeester. Hiervan wordt regelmatig een backup gemaakt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BCWB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BCWB op via secretaris@beeldcollectiefwestbrabant.nl . https://www.beeldcollectiefwestbrabant.nl/  is een website van BCWB.
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal BCWB onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken.
BCWB meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor u neemt BCWB onverwijld contact met u op.

BCWB is als volgt te bereiken:

Postadres:                                 Cederberg 4, 4707 DK Roosendaal

Vestigingsadres:                       Bovendonk 111, 4707 ZH, Roosendaal

Kamer van Koophandel nr.    75408465

Telefoon:                                    0612526420
E-mailadres:                               secretaris@beeldcollectiefwestbrabant.nl

Wijzigingen in doel van de verwerking en wijzigingen in inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de persoonsgegevens zullen leiden tot wijziging van deze Privacyverklaring.
Wijzigingen en aanvullingen van de Privacyverklaring worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Auteursrecht © en Portretrecht

Op de website van het Beeld Collectief WestBrabant wordt (beeld)materiaal getoond die onder het Auteursrecht van de individuele fotograaf valt. Een digitale versie van de wettekst is te vinden op http://www.wetboek-online.nl/wet/Aw.html

Beeldmateriaal gepubliceerd op deze website mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de individuele fotograaf gebruikt/gekopieerd/vermenigvuldigd worden.
Opzettelijk inbreken op andermans auteursrecht is een misdrijf waar een geldboete en zelfs een vrijheidsstraf op staat.

Het portretrecht is een aspect van het Auteurswet. Het portretrecht komt toe aan de afgebeelde persoon. Bij portretrecht kan er sprake zijn van een persoonsgegeven wanneer het gegeven een persoon identificeert of kan identificeren. Dat kunnen dus ook foto’s zijn waar personen op afgebeeld staan. Er is dan sprake van privacy van een persoon.

Mocht u vermoeden dat er sprake is van een inbreuk op Auteursrecht of een aspect hiervan, neemt u dan contact op met het Secretariaat van het BeeldCollectief WestBrabant, email secretaris@beeldcollectiefwestbrabant.nl 

error: Inhoud van deze website is beschermd !!